พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 /ปี 2560
เรื่อง
บทความ  
-ใครมีสิทธิ  
-ปีหน้าผมจะไปติว  
-โดนร้อง เพราะไปเผาศพ  
-ทำบุญค่าไฟฟ้า  
-นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ  

 
-ไปสร้างที่อื่นเถอะ  
-ไม่ต้องปิดหรอกครับ  
-เรื่องเกิดจากขยะ  
-ผมเข้าบ้านไม่ได้  
-อยากเก็บเรื่องของตัวเอง  

 
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 10/5/2561
-ที่ มท 0201.2/ว7096,ว7095 ลว.18 ธ.ค. 60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 19/12/60
19/12/60
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตุลาคม 2560 19/10/60
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กันยายน 2560 28/09/60
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิงหาคม 2560 22/08/60