วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     สาขาวิชาช่างยนต์

     สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

     สาขาวิชาการบัญชี

     สาขาวิชาการตลาด

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

     สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

     สาขาวิชาการบัญชี

     สาขาวิชาการตลาด

     สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

     สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

 


                                      ข้อมูลแผนการเรียน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 3 ปี

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

แผนกวิชาช่างยนต์

 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานก่อสร้าง

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานก่อสร้าง

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานก่อสร้าง

 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

แผนกวิชาการบัญชี

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี

 

แผนกวิชาการตลาด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานการตลาด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการตลาด

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
 

  

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 
แผนกวิชาช่างยนต์
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขางานก่อสร้าง (จบ ปวช.)

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2 สาขางานก่อสร้าง (จบ ม. 6)

 

 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

แผนกวิชาการบัญชี

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี

 

แผนกวิชาการตลาด

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานดิจิทัลมีเดีย (จบ ปวช.) 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานดิจิทัลมีเดีย (จบ ม. 6)

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานดิจิทัลมีเดีย (จบ ปวช.)

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานดิจิทัลมีเดีย (จบ ม. 6)

 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
 

 

 

คู่มือนักเรียน นักศึกษา