วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ข้อมูลแผนการเรียน

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ