ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านการทำวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 1833
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) 3484
วันที่ 2 เมษายน 2561 1987
ต้อนรับทีมงานจาก บริษัท คูโบต้า จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2561 2016
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานวันที่ 24 มกราคม 2561 1877
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2560วันที่ 1 ธันวาคม 2560 1995
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 2909
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพระบบออนไลน์ 3362
โครงงานเพาะเห็ดจากทะลายปาล์ม ตามรอยพ่อ 2802
โครงการพัฒนาศักยภาพลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการปีการศึกษา 2560 2934