ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านการทำวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 1748
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) 3306
วันที่ 2 เมษายน 2561 1894
ต้อนรับทีมงานจาก บริษัท คูโบต้า จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2561 1928
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานวันที่ 24 มกราคม 2561 1789
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2560วันที่ 1 ธันวาคม 2560 1797
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 2826
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพระบบออนไลน์ 3263
โครงงานเพาะเห็ดจากทะลายปาล์ม ตามรอยพ่อ 2706
โครงการพัฒนาศักยภาพลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการปีการศึกษา 2560 2689