04 Tiphawan Thongroung   นางสาวทิพวรรณ  ทองเรือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดทำ
แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
(2) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อรับงานการค้า  รับจัดทำ  รับบริการ  ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
(3) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดทำทะเบียนผลิตผล  และจำหน่าย
ผลิตผล
(4) กำกับ  ติดตาม  และจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
(5) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
(7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย