05 Anulux Nemahawan 1  นายอนุรักษ์  เนมหาวัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
       (1) ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น
       (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่     และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  
       (3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหาร  และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
       (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
       (5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
       (6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
       (7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย