ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยา

W Narong นายณรงค์  หวังอีน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 S Prakri นางประกาย   ใสสะอาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
J Subhachai นายศุภชัย   จันทร์ประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
C Wiratchart นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
P Wanchai นายวันชัย  พันเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ