ประวัติวิทยาลัยการอาชีพไชยา

      วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แบ่งที่ดินสาธารณะบริเวณ บ้านดอนหลวง จำนวน 49 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2537 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอำนวย อมรศิลป์สวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนแรก

  ขนาดและที่ตั้ง
          ขนาด  มีพื้นที่ทั้งหมด 49 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
          ที่ตั้ง    ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  84110  
          โทรศัพท์ 0-7731-0954, 0-7731-0955 โทรสาร 0 -7743-1593
          ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  www.cicc.ac.th 
          ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ปรัชญา
          “ปัญญาดี  มีคุณธรรม น้อมนำสังคม อุดมพลานามัย”
 ปัญญาดี  คือ มีความรอบรู้ มีความฉลาด มีความคิดและมีไหวพริบดี ที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้
 มีคุณธรรม คือ มีความดีงาม มีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
 น้อมนำสังคม คือ นำสังคมไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องและดีงาม
 อุดมพลานามัย คือ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง

 วิสัยทัศน์
 “วิทยาลัยการอาชีพไชยา มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ให้มีสมรรถนะในระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
       
1.  บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
2.
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ให้มีสมรรถนะในระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ
4.  พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา สู่สากล

5.

บริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

คุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน 

 "ทักษะเยี่ยม คุณธรรมเด่น  เก่งนวัตกรรม"

คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา 

 "พอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา"

 เป้าหมายของสถานศึกษา 5 ด้าน

1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
3.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
4.  เร่งปรับระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
5.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ตราประจำวิทยาลัยการอาชีพไชยา

LOGO     cicc

ทุ     มาจากคำว่า ทุกข์ (มีความยากลำบากหรือมองตัวปัญหา)

ส     มาจากคำว่า สมุทัย (ความทุกข์นั้นมีสาเหตุให้เกิดหรือมองมาเหตุของปัญหา)

นิ     มาจากคำว่า นิโรจ (ความหมดสิ้นแห่งทุกข์ หรือมองจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา)

ม     มาจากคำว่า มรรค (วิถีทางอันประเสริฐที่จำนำให้ถึงความดับทุกข์หรือลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา) 


              สีประจำวิทยาลัยการอาชีพไชยา
สีเทา - เลือดหมู

                 คำบูชาองค์พระวิษณุกรรม
อะหังวะโต พระวิษณุเถโร อะโตวะหัง นิติวะตัง ลาภังวะโส

                             เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา      งามสง่าคู่สุราษฎร์ธานี
สร้างขึ้นมาเป็นอนุสรณ์ร้อยปี    วาระดิถีกระมรวงศึกษาธิการ
อยู่ใกล้แหล่งธรรมะของโลก    สวนโมกข์ชาวพุทธเล่าขาน
พระธาตุไชยาอยู่คู่มานาน     ไหมพุมเรียงสืบสานยาวไกล 
เลื่องชื่อลือกระฉ่อนยิ่งใหญ่    เป็นแหล่งไข่เค็มแต่หนไหน
ชาวไชยาชื่นชมและภูมิใจ    วิทยาลัยการอาชีพไชยา