Business Plan 67 
ประมวลภาพ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ 2567
Keat auto car
โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖
หจก. เกียรติออโต้คาร์เซอร์วิส
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Nattakarn
โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖
ร้านณัฐกานต์ การไฟฟ้า
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Rattana
โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖
ร้านรัตนา ขนมไทย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี