ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ 
ทำเนียบสถานประกอบการ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
 
แผนกช่างยนต์

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาท่าทอง
ที่อยู่เลขที่ 57/9 ถนน สุราษฎร์-นครศรีฯ
หมู่ 2 ตำบล ทุ่งกง อำเภอ กาญจนดิษฐ์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 077-284919
1. นายรัฐพล สุขรัตน์ฤทธิ์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

2.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาไชยา
ที่อยู่เลขที่ 77/6 หมู่ 1 ตำบล เวียง
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-431681-2
1. นายวีระพงษ์ นะสา
2. นายวรุตม์ ชัยพัฒน์
3. นายนันทิพัฒน์ อินทร์โรย

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

3.
หจก. ชัยเจริญยนต์ ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 61 หมู่ 3 ตำบล สมอทอง
อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 098-5654964
1. นายอดิศักดิ์ บุญรัตน์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

4.
หจก. ไชยายานยนต์
ที่อยู่เลขที่ 217 หมู่ 1 ตำบล เวียง 
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-380838
1. นายปฎิภาณ เหล่ายัง

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

5.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายธัญพิสิษฐ์ โต๊ะนาค
2. นายพงษกร บุญทอง
3. นายวุฒิชัย บัวเสน

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

6.
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด
สาขาบ้านดอน
ที่อยู่เลขที่ 297/4 ถนน ตลาดใหม่
ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 094-5356458
1. นายวรัญญู ล่องพรหม
2. นายโรจน์ศักดิ์ ช่วยสำราญ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

7.
อู่ เทพเซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 26/571 หมู่ 3 ถนน พ่อขุนทะเล
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง      
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4626849
1. นายพศวีร์ ชุมทอง
2. นายอะเนชา สร้อยพริก

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

8.
บริษัท สสุ จำกัด        
ที่อยู่เลขที่ 200 ถนน ศรีวิชัย หมู่ 2
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-288880
1. นายอาทิตย์ จันทร์เพชร
2. นายอภิชัย ทิพย์ป่าเว

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

9.
บริษัท มิตรแท้ออโตโมบิล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 4/18 ถนน เลี่ยงเมือง หมู่ 1  
ตำบล บางกุ้ง  อำเภอ เมือง         
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 086-2750211
1. นายไรวินท์ จุลเด็น
2. นายภัคพล หลีหมัด
3. นายพงศกร เด็กหลี

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

10.
บริษัท เอ็มจีลักซูรี่หาดใหญ่ จำกัด
สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่เลขที่ 168 หมู่ 1 ตำบล วัดประดู่
อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-200722
1. นายศรวุฒิ แก้วศรี
2. นายภูวนาถ คำนุชนารถ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 11.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายยงยุทธ์ สาลี  ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 
 
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
ร้าน ศูนย์รวมหยอดเหรียญ
ที่อยู่เลขที่ ๘๐/๔๕ หมู่ที่ ๗
ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๘๔-๘๙๘๘๒๒๒
1. นายจิรายุ สุนยพราก
2. นายธีรนัย แก้วโชติ
3. นายติณณภพ พันธ์พฤกษ์
4. นายภราดร เพชรอนันต์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
2.
บริษัท ที เทค คอนโทรล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๙
อ. ขุนทะเล จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๙'๖๐๙๗๘
โทรสาร. ๐๗๗-๙๖๑๙๗๘
1. นายนัฐดนัย เทศนาม 
2. นายคมสันต์ วิเศษมาก
3. นายอภินันท์ เนาวโคอักษร
4. นายบุญหลง พนมเขต
5. นายปิยะพงษ์ สามภูศรี 
6. นายธนัฐ ขันทแพทย์ 
7. นายวรินทร แซ่บ่าง  
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.
ศูนย์บริการเลียงเอียะเฮง
ที่อยู่เลขที่ ๓/๒๒๕ ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๒๒๒๒๒๒
1. นายกอบชัย เพชรแดง
2. นายนฤพนธ์ ทุ่มทวน 
3. นายสิงหนาท โสตเลข
4. นายธีรภัทร ชุมทอง
5. นางสาวกณิศา แทนชื่อ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
4.
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ๗๓ หมู่ ๓ ต. หัวเตย อ. พุนพิน
จ. สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๔๑๒๓๐
1. นายธนพัฒน์ เผือกสุวรรณ 
2. นายอนุสรณ์ ฤทธิ์แสง 
3. นายประวิทย์ บัวเมือง
4. นายพงศธร ผลพฤกษ์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
5.
บริษัท เอวี อีเล็กทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 40/2 ถนนดอนนก ต. ตลาด
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. 081-8949222
1. นายภาณุมาศ พราหมเอม 
2. นายคุณากร หมันหลิน 
3. นายอดุลวิทย์ ผิวสลับ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าชนะ
ที่อยู่เลขที่ ๕/๖-๗ หมู่ ๓ ต. สมอทอง
อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๓๘๑๖๙๔
1. นายกิตติศักดิ์ เจนอักขรกุล
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
7.
บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 87/97 หมู่ 5 ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
1. นายรัชชานนท์ ปลอดเพชร
2. นายติณณภพ ชูทรัพย์ 
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
ร้านบุญชัย แอร์บ้าน
ที่อยู่เลขที่ 123/66 ม. 1 ต. มะข้ามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4691933, 094 5859900
1. นายธนรัฐ นักหล่อ
2. นายธนากร หิรัญเรือง
 
ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
2.
ร้านณัฐฐกานต์ การไฟฟ้า
ที่อยู่เลขที่ 60/7 ม. 2 ต. โมถ่าย
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 084-8449920
 
1. นายพีรพัฒน์ บุญตามทัน
2. นายปัณณธร ชัยพัฒน์
 
 ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3.
PPM Blue Electric
ที่อยู่เลขที่ 8/267 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3
ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 098-0193226
 
1. นางสาวภัทรวดี บัวใหญ่
2. นายเกริกกฤษ ศรีรี
3. นายวุฒิสินธุ์ สิทธิโชค
 
ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4.
จ้าวไข่โมบาย
ที่อยู่เลขที่ 283 ม. 1 ต. ตลาดไชยา
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 064-5107671
1. นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นสกุลรุ่งเรือง
 

ปวส. 2

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 
 
แผนกการตลาด

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 26/4 ม 5 ต. ป่าเว
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 091-0028989
1. นางสาวจินตนา บัวเสน 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
2.
เซเว่น สาขาพุมเรียง
1. นางสาวกฤษณา นกเทศ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
3.
เซเว่น สาขาโมถ่าย
2. นางสาวดารารัตน์ ท่าหัก
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
4.
เซเว่น สาขาท่าเคย
3. นางสาวพวงฤดี เทียมยม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
5.
เซเว่น สาขาชุมชนเวียง
4. นางสาวมัณฑนา เถาว์ราม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
6.
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสุราษฎร์ธานี (เลี่ยงเมือง)
ที่อยู่เลขที่ 86 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3 ต. วัดประดู่
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 077-912474
1. นางสาวชลิดา ร่าหมาน
2. นางสาวประกายดาว สวัสดิพันธ์
3. นางสาวมาริสา หนูคงคา
4. นางสาววิภารัตน์ เอียดงามสม
5. นางสาวสุรีย์นภา ไชยสิทธิ์
6. นางสาวสิวาลัย เหมาะประมาณ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ที่ยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-381968
โทรสาร. 077-381968
1. นางสาวอภิชญา หน้าเสือ
 
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
2.
ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา
ที่ยู่เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431009
1. นางสาวศศิกานต์ สุวรรณวิธาน
2. นางสาวฐิติพร สังข์นิมิตร
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
3.
สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด
ที่ยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431073
1. นางสาวบัณฑิตา แก้วฟุ้ง
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ไมทอง
3. นางสาวอาทิตยา เผือกเนียม
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
4.
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ
ที่ยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-3804547
1. นางสาวธัญญรัตน์ เรืองวิเศษ
2. นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์แสง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
5.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา
ที่ยู่เลขที่ 30/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431088
1. นางสาวขวัญฤดี ดีหมัด
2. นางสาวธีมาพร ฮั่นเฉียง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
6.
ร้านโกทัศน์ งานป้าย
ที่ยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 084-8471259 
1. นายปรีชา พรหมม่วง
2. นางสาวขนิษฐา บุตรงาม 
 ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
7.
ร้านไอที เซอร์กิต
ที่ยู่เลขที่ 262 ถนนชนเกษม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-286690-1 
1. นายภาคิไนย ทองภูเบศวร์  ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
 
 
แผนกการท่องเที่ยว

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
99/1 ถนนดอนนก หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 077-357314
1. นางสาวสุธิตา  แดงเพ็ชร
2. นางสาวศิริพัฒน์  หนูทอง
3. นางสาวมนสิชา  หนูเนตร์
4. นางสาวอภิชญา ช่อปั้น
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
2.
โรงแรมดิโอวาเลย์
50/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 098-7196507
1. นางสาวรวงข้าว เพ็ชรช่วย
2. นางสาวอรัญญา  แสงศรี
3. นายณัฐวุฒิ วิเชียร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
3.
หจก. โอเชียนรีสอร์ท
562 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร076-396076
1. นางสาวนาฎยา ฤทธิ์ขจร
2. นางสาวกันตินันท์  สังข์ช่วยนา
 
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
4.
JP ANDAMAN TOUR
88/16 หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โทร 082-4130832/084-5443430
1. นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว

  ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ 
ทำเนียบสถานประกอบการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
 
แผนกช่างยนต์

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาท่าทอง
ที่อยู่เลขที่ 57/9 ถนน สุราษฎร์-นครศรีฯ
หมู่ 2 ตำบล ทุ่งกง อำเภอ กาญจนดิษฐ์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 077-284919
1. นายรัฐพล สุขรัตน์ฤทธิ์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

2.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาไชยา
ที่อยู่เลขที่ 77/6 หมู่ 1 ตำบล เวียง
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-431681-2
1. นายวีระพงษ์ นะสา
2. นายวรุตม์ ชัยพัฒน์
3. นายนันทิพัฒน์ อินทร์โรย

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

3.
หจก. ชัยเจริญยนต์ ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 61 หมู่ 3 ตำบล สมอทอง
อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 098-5654964
1. นายอดิศักดิ์ บุญรัตน์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

4.
หจก. ไชยายานยนต์
ที่อยู่เลขที่ 217 หมู่ 1 ตำบล เวียง 
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-380838
1. นายปฎิภาณ เหล่ายัง

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

5.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายธัญพิสิษฐ์ โต๊ะนาค
2. นายพงษกร บุญทอง
3. นายวุฒิชัย บัวเสน

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

6.
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด
สาขาบ้านดอน
ที่อยู่เลขที่ 297/4 ถนน ตลาดใหม่
ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 094-5356458
1. นายวรัญญู ล่องพรหม
2. นายโรจน์ศักดิ์ ช่วยสำราญ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

7.
อู่ เทพเซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 26/571 หมู่ 3 ถนน พ่อขุนทะเล
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง      
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4626849
1. นายพศวีร์ ชุมทอง
2. นายอะเนชา สร้อยพริก

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

8.
บริษัท สสุ จำกัด        
ที่อยู่เลขที่ 200 ถนน ศรีวิชัย หมู่ 2
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-288880
1. นายอาทิตย์ จันทร์เพชร
2. นายอภิชัย ทิพย์ป่าเว

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

9.
บริษัท มิตรแท้ออโตโมบิล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 4/18 ถนน เลี่ยงเมือง หมู่ 1  
ตำบล บางกุ้ง  อำเภอ เมือง         
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 086-2750211
1. นายไรวินท์ จุลเด็น
2. นายภัคพล หลีหมัด
3. นายพงศกร เด็กหลี

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

10.
บริษัท เอ็มจีลักซูรี่หาดใหญ่ จำกัด
สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่เลขที่ 168 หมู่ 1 ตำบล วัดประดู่
อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-200722
1. นายศรวุฒิ แก้วศรี
2. นายภูวนาถ คำนุชนารถ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 11.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายยงยุทธ์ สาลี  ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 
 
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
ร้าน ศูนย์รวมหยอดเหรียญ
ที่อยู่เลขที่ ๘๐/๔๕ หมู่ที่ ๗
ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๘๔-๘๙๘๘๒๒๒
1. นายจิรายุ สุนยพราก
2. นายธีรนัย แก้วโชติ
3. นายติณณภพ พันธ์พฤกษ์
4. นายภราดร เพชรอนันต์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
2.
บริษัท ที เทค คอนโทรล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๙
อ. ขุนทะเล จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๙'๖๐๙๗๘
โทรสาร. ๐๗๗-๙๖๑๙๗๘
1. นายนัฐดนัย เทศนาม 
2. นายคมสันต์ วิเศษมาก
3. นายอภินันท์ เนาวโคอักษร
4. นายบุญหลง พนมเขต
5. นายปิยะพงษ์ สามภูศรี 
6. นายธนัฐ ขันทแพทย์ 
7. นายวรินทร แซ่บ่าง  
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.
ศูนย์บริการเลียงเอียะเฮง
ที่อยู่เลขที่ ๓/๒๒๕ ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๒๒๒๒๒๒
1. นายกอบชัย เพชรแดง
2. นายนฤพนธ์ ทุ่มทวน 
3. นายสิงหนาท โสตเลข
4. นายธีรภัทร ชุมทอง
5. นางสาวกณิศา แทนชื่อ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
4.
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ๗๓ หมู่ ๓ ต. หัวเตย อ. พุนพิน
จ. สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๔๑๒๓๐
1. นายธนพัฒน์ เผือกสุวรรณ 
2. นายอนุสรณ์ ฤทธิ์แสง 
3. นายประวิทย์ บัวเมือง
4. นายพงศธร ผลพฤกษ์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
5.
บริษัท เอวี อีเล็กทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 40/2 ถนนดอนนก ต. ตลาด
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. 081-8949222
1. นายภาณุมาศ พราหมเอม 
2. นายคุณากร หมันหลิน 
3. นายอดุลวิทย์ ผิวสลับ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าชนะ
ที่อยู่เลขที่ ๕/๖-๗ หมู่ ๓ ต. สมอทอง
อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๓๘๑๖๙๔
1. นายกิตติศักดิ์ เจนอักขรกุล
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
7.
บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 87/97 หมู่ 5 ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
1. นายรัชชานนท์ ปลอดเพชร
2. นายติณณภพ ชูทรัพย์ 
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
ร้านบุญชัย แอร์บ้าน
ที่อยู่เลขที่ 123/66 ม. 1 ต. มะข้ามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4691933, 094 5859900
1. นายธนรัฐ นักหล่อ
2. นายธนากร หิรัญเรือง
 
ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
2.
ร้านณัฐฐกานต์ การไฟฟ้า
ที่อยู่เลขที่ 60/7 ม. 2 ต. โมถ่าย
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 084-8449920
 
1. นายพีรพัฒน์ บุญตามทัน
2. นายปัณณธร ชัยพัฒน์
 
 ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3.
PPM Blue Electric
ที่อยู่เลขที่ 8/267 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3
ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 098-0193226
 
1. นางสาวภัทรวดี บัวใหญ่
2. นายเกริกกฤษ ศรีรี
3. นายวุฒิสินธุ์ สิทธิโชค
 
ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4.
จ้าวไข่โมบาย
ที่อยู่เลขที่ 283 ม. 1 ต. ตลาดไชยา
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 064-5107671
1. นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นสกุลรุ่งเรือง
 

ปวส. 2

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 
 
แผนกการตลาด

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 26/4 ม 5 ต. ป่าเว
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 091-0028989
1. นางสาวจินตนา บัวเสน 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
2.
เซเว่น สาขาพุมเรียง
1. นางสาวกฤษณา นกเทศ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
3.
เซเว่น สาขาโมถ่าย
2. นางสาวดารารัตน์ ท่าหัก
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
4.
เซเว่น สาขาท่าเคย
3. นางสาวพวงฤดี เทียมยม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
5.
เซเว่น สาขาชุมชนเวียง
4. นางสาวมัณฑนา เถาว์ราม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
6.
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสุราษฎร์ธานี (เลี่ยงเมือง)
ที่อยู่เลขที่ 86 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3 ต. วัดประดู่
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 077-912474
1. นางสาวชลิดา ร่าหมาน
2. นางสาวประกายดาว สวัสดิพันธ์
3. นางสาวมาริสา หนูคงคา
4. นางสาววิภารัตน์ เอียดงามสม
5. นางสาวสุรีย์นภา ไชยสิทธิ์
6. นางสาวสิวาลัย เหมาะประมาณ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
 
 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ที่ยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-381968
โทรสาร. 077-381968
1. นางสาวอภิชญา หน้าเสือ
 
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
2.
ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา
ที่ยู่เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431009
1. นางสาวศศิกานต์ สุวรรณวิธาน
2. นางสาวฐิติพร สังข์นิมิตร
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
3.
สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด
ที่ยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431073
1. นางสาวบัณฑิตา แก้วฟุ้ง
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ไมทอง
3. นางสาวอาทิตยา เผือกเนียม
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
4.
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ
ที่ยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-3804547
1. นางสาวธัญญรัตน์ เรืองวิเศษ
2. นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์แสง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
5.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา
ที่ยู่เลขที่ 30/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431088
1. นางสาวขวัญฤดี ดีหมัด
2. นางสาวธีมาพร ฮั่นเฉียง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
6.
ร้านโกทัศน์ งานป้าย
ที่ยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 084-8471259 
1. นายปรีชา พรหมม่วง
2. นางสาวขนิษฐา บุตรงาม 
 ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
7.
ร้านไอที เซอร์กิต
ที่ยู่เลขที่ 262 ถนนชนเกษม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-286690-1 
1. นายภาคิไนย ทองภูเบศวร์  ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
 
 
แผนกการท่องเที่ยว

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
99/1 ถนนดอนนก หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 077-357314
1. นางสาวสุธิตา  แดงเพ็ชร
2. นางสาวศิริพัฒน์  หนูทอง
3. นางสาวมนสิชา  หนูเนตร์
4. นางสาวอภิชญา ช่อปั้น
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
2.
โรงแรมดิโอวาเลย์
50/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 098-7196507
1. นางสาวรวงข้าว เพ็ชรช่วย
2. นางสาวอรัญญา  แสงศรี
3. นายณัฐวุฒิ วิเชียร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
3.
หจก. โอเชียนรีสอร์ท
562 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร076-396076
1. นางสาวนาฎยา ฤทธิ์ขจร
2. นางสาวกันตินันท์  สังข์ช่วยนา
 
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
4.
JP ANDAMAN TOUR
88/16 หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โทร 082-4130832/084-5443430
1. นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว

 


 
 ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ 
ทำเนียบสถานประกอบการ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แผนกช่างยนต์

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

1.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาท่าทอง
ที่อยู่เลขที่ 57/9 ถนน สุราษฎร์-นครศรีฯ
หมู่ 2 ตำบล ทุ่งกง อำเภอ กาญจนดิษฐ์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 077-284919
1นายรัฐพล สุขรัตน์ฤทธิ์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

2.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาไชยา
ที่อยู่เลขที่ 77/6 หมู่ 1 ตำบล เวียง
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-431681-2
1. นายวีระพงษ์ นะสา
2. นายวรุตม์ ชัยพัฒน์
3. นายนันทิพัฒน์ อินทร์โรย

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

3.
หจก. ชัยเจริญยนต์ ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 61 หมู่ 3 ตำบล สมอทอง
อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 098-5654964
1. นายอดิศักดิ์ บุญรัตน์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

4.
หจก. ไชยายานยนต์
ที่อยู่เลขที่ 217 หมู่ 1 ตำบล เวียง 
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-380838
1. นายปฎิภาณ เหล่ายัง

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

5.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายธัญพิสิษฐ์ โต๊ะนาค
2. นายพงษกร บุญทอง
3. นายวุฒิชัย บัวเสน

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

6.
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด
สาขาบ้านดอน
ที่อยู่เลขที่ 297/4 ถนน ตลาดใหม่
ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 094-5356458
1. นายวรัญญู ล่องพรหม
2. นายโรจน์ศักดิ์ ช่วยสำราญ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

7.
อู่ เทพเซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 26/571 หมู่ 3 ถนน พ่อขุนทะเล
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง      
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4626849
1. นายพศวีร์ ชุมทอง
2. นายอะเนชา สร้อยพริก

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

8.
บริษัท สสุ จำกัด        
ที่อยู่เลขที่ 200 ถนน ศรีวิชัย หมู่ 2
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-288880
1. นายอาทิตย์ จันทร์เพชร
2. นายอภิชัย ทิพย์ป่าเว

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

9.
บริษัท มิตรแท้ออโตโมบิล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 4/18 ถนน เลี่ยงเมือง หมู่ 1  
ตำบล บางกุ้ง  อำเภอ เมือง         
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 086-2750211
1. นายไรวินท์ จุลเด็น
2. นายภัคพล หลีหมัด
3. นายพงศกร เด็กหลี

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

10.
บริษัท เอ็มจีลักซูรี่หาดใหญ่ จำกัด
สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่เลขที่ 168 หมู่ 1 ตำบล วัดประดู่
อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-200722
1. นายศรวุฒิ แก้วศรี
2. นายภูวนาถ คำนุชนารถ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 11.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายยงยุทธ์ สาลี
 ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

1.
ร้าน ศูนย์รวมหยอดเหรียญ
ที่อยู่เลขที่ ๘๐/๔๕ หมู่ที่ ๗
ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๘๔-๘๙๘๘๒๒๒
1. นายจิรายุ สุนยพราก
2. นายธีรนัย แก้วโชติ
3. นายติณณภพ พันธ์พฤกษ์
4. นายภราดร เพชรอนันต์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
2.
บริษัท ที เทค คอนโทรล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๙
อ. ขุนทะเล จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๙'๖๐๙๗๘
โทรสาร. ๐๗๗-๙๖๑๙๗๘
1. นายนัฐดนัย เทศนาม 
2. นายคมสันต์ วิเศษมาก
3. นายอภินันท์ เนาวโคอักษร
4. นายบุญหลง พนมเขต
5. นายปิยะพงษ์ สามภูศรี 
6. นายธนัฐ ขันทแพทย์ 
7. นายวรินทร แซ่บ่าง  
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.
ศูนย์บริการเลียงเอียะเฮง
ที่อยู่เลขที่ ๓/๒๒๕ ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๒๒๒๒๒๒
1. นายกอบชัย เพชรแดง
2. นายนฤพนธ์ ทุ่มทวน 
3. นายสิงหนาท โสตเลข
4. นายธีรภัทร ชุมทอง
5. นางสาวกณิศา แทนชื่อ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
4.
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ๗๓ หมู่ ๓ ต. หัวเตย อ. พุนพิน
จ. สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๔๑๒๓๐
1. นายธนพัฒน์ เผือกสุวรรณ 
2. นายอนุสรณ์ ฤทธิ์แสง 
3. นายประวิทย์ บัวเมือง
4. นายพงศธร ผลพฤกษ์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
5.
บริษัท เอวี อีเล็กทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 40/2 ถนนดอนนก ต. ตลาด
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. 081-8949222
1. นายภาณุมาศ พราหมเอม 
2. นายคุณากร หมันหลิน 
3. นายอดุลวิทย์ ผิวสลับ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าชนะ
ที่อยู่เลขที่ ๕/๖-๗ หมู่ ๓ ต. สมอทอง
อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๓๘๑๖๙๔
1. นายกิตติศักดิ์ เจนอักขรกุล
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
7.
บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 87/97 หมู่ 5 ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
1. นายรัชชานนท์ ปลอดเพชร
2. นายติณณภพ ชูทรัพย์ 
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
ร้านบุญชัย แอร์บ้าน
ที่อยู่เลขที่ 123/66 ม. 1 ต. มะข้ามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4691933, 094 5859900
1. นายธนรัฐ นักหล่อ
2. นายธนากร หิรัญเรือง
ปวส. 2

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

2.
ร้านณัฐฐกานต์ การไฟฟ้า
ที่อยู่เลขที่ 60/7 ม. 2 ต. โมถ่าย
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 084-8449920
1. นายพีรพัฒน์ บุญตามทัน
2. นายปัณณธร ชัยพัฒน์
 ปวส. 2

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

3.

PPM Blue Electric
ที่อยู่เลขที่ 8/267 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3
ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 098-0193226
1. นางสาวภัทรวดี บัวใหญ่
2. นายเกริกกฤษ ศรีรี
3. นายวุฒิสินธุ์ สิทธิโชค
ปวส. 2

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

4.
จ้าวไข่โมบาย
ที่อยู่เลขที่ 283 ม. 1 ต. ตลาดไชยา
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 064-5107671
1. นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นสกุลรุ่งเรือง

ปวส. 2

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 
 
แผนกการตลาด

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

1.
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 26/4 ม 5 ต. ป่าเว
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 091-0028989
1. นางสาวจินตนา บัวเสน 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
2.
เซเว่น สาขาพุมเรียง
1. นางสาวกฤษณา นกเทศ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
3.
เซเว่น สาขาโมถ่าย
2. นางสาวดารารัตน์ ท่าหัก
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
4.
เซเว่น สาขาท่าเคย
3. นางสาวพวงฤดี เทียมยม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
5.
เซเว่น สาขาชุมชนเวียง
4. นางสาวมัณฑนา เถาว์ราม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
6.
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสุราษฎร์ธานี (เลี่ยงเมือง)
ที่อยู่เลขที่ 86 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3 ต. วัดประดู่
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 077-912474
1. นางสาวชลิดา ร่าหมาน
2. นางสาวประกายดาว สวัสดิพันธ์
3. นางสาวมาริสา หนูคงคา
4. นางสาววิภารัตน์ เอียดงามสม
5. นางสาวสุรีย์นภา ไชยสิทธิ์
6. นางสาวสิวาลัย เหมาะประมาณ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

1.

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ที่ยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-381968
โทรสาร. 077-381968
1. นางสาวอภิชญา หน้าเสือ
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย

2.

ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา
ที่ยู่เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431009
1. นางสาวศศิกานต์ สุวรรณวิธาน
2. นางสาวฐิติพร สังข์นิมิตร
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย

3.

สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด
ที่ยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431073
1. นางสาวบัณฑิตา แก้วฟุ้ง
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ไมทอง
3. นางสาวอาทิตยา เผือกเนียม
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย

4.

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ
ที่ยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-3804547
1. นางสาวธัญญรัตน์ เรืองวิเศษ
2. นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์แสง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย

5.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา
ที่ยู่เลขที่ 30/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431088
1. นางสาวขวัญฤดี ดีหมัด
2. นางสาวธีมาพร ฮั่นเฉียง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
6.
ร้านโกทัศน์ งานป้าย
ที่ยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 084-8471259 
1. นายปรีชา พรหมม่วง
2. นางสาวขนิษฐา บุตรงาม 
 ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
7.
ร้านไอที เซอร์กิต
ที่ยู่เลขที่ 262 ถนนชนเกษม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-286690-1 
1. นายภาคิไนย ทองภูเบศวร์
 ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
 
 
แผนกการท่องเที่ยว

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
99/1 ถนนดอนนก หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 077-357314
1. นางสาวสุธิตา  แดงเพ็ชร
2. นางสาวศิริพัฒน์  หนูทอง
3. นางสาวมนสิชา  หนูเนตร์
4. นางสาวอภิชญา ช่อปั้น
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
2.
โรงแรมดิโอวาเลย์
50/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 098-7196507
1. นางสาวรวงข้าว เพ็ชรช่วย
2. นางสาวอรัญญา  แสงศรี
3. นายณัฐวุฒิ วิเชียร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
3.
หจก. โอเชียนรีสอร์ท
562 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร076-396076
1. นางสาวนาฎยา ฤทธิ์ขจร
2. นางสาวกันตินันท์  สังข์ช่วยนา
 
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
4.
JP ANDAMAN TOUR
88/16 หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โทร 082-4130832/084-5443430
1. นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว

 


 
 ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ 
ทำเนียบสถานประกอบการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
แผนกช่างยนต์

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาท่าทอง
ที่อยู่เลขที่ 57/9 ถนน สุราษฎร์-นครศรีฯ
หมู่ 2 ตำบล ทุ่งกง อำเภอ กาญจนดิษฐ์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร 077-284919
1. นายรัฐพล สุขรัตน์ฤทธิ์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

2.
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาไชยา
ที่อยู่เลขที่ 77/6 หมู่ 1 ตำบล เวียง
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-431681-2
1. นายวีระพงษ์ นะสา
2. นายวรุตม์ ชัยพัฒน์
3. นายนันทิพัฒน์ อินทร์โรย

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

3.
หจก. ชัยเจริญยนต์ ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 61 หมู่ 3 ตำบล สมอทอง
อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 098-5654964
1. นายอดิศักดิ์ บุญรัตน์

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

4.
หจก. ไชยายานยนต์
ที่อยู่เลขที่ 217 หมู่ 1 ตำบล เวียง 
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-380838
1. นายปฎิภาณ เหล่ายัง

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

5.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายธัญพิสิษฐ์ โต๊ะนาค
2. นายพงษกร บุญทอง
3. นายวุฒิชัย บัวเสน

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

6.
บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด
สาขาบ้านดอน
ที่อยู่เลขที่ 297/4 ถนน ตลาดใหม่
ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 094-5356458
1. นายวรัญญู ล่องพรหม
2. นายโรจน์ศักดิ์ ช่วยสำราญ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิคยานยนต์

7.
อู่ เทพเซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 26/571 หมู่ 3 ถนน พ่อขุนทะเล
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง      
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4626849
1. นายพศวีร์ ชุมทอง
2. นายอะเนชา สร้อยพริก

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

8.
บริษัท สสุ จำกัด        
ที่อยู่เลขที่ 200 ถนน ศรีวิชัย หมู่ 2
ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-288880
1. นายอาทิตย์ จันทร์เพชร
2. นายอภิชัย ทิพย์ป่าเว

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

9.
บริษัท มิตรแท้ออโตโมบิล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 4/18 ถนน เลี่ยงเมือง หมู่ 1  
ตำบล บางกุ้ง  อำเภอ เมือง         
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 086-2750211
1. นายไรวินท์ จุลเด็น
2. นายภัคพล หลีหมัด
3. นายพงศกร เด็กหลี

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

10.
บริษัท เอ็มจีลักซูรี่หาดใหญ่ จำกัด
สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่เลขที่ 168 หมู่ 1 ตำบล วัดประดู่
อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 077-200722
1. นายศรวุฒิ แก้วศรี
2. นายภูวนาถ คำนุชนารถ

ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 11.
หจก. เกียรติออโต้คาร์ เซอร์วิส
ที่อยู่เลขที่ 129 หมู่ 5 ตำบล ป่าเว
อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4695188
1. นายยงยุทธ์ สาลี  ปวส. 2

สาขางาน

เทคนิค

ซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์

 
  
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
ร้าน ศูนย์รวมหยอดเหรียญ
ที่อยู่เลขที่ ๘๐/๔๕ หมู่ที่ ๗
ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๘๔-๘๙๘๘๒๒๒
1. นายจิรายุ สุนยพราก
2. นายธีรนัย แก้วโชติ
3. นายติณณภพ พันธ์พฤกษ์
4. นายภราดร เพชรอนันต์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
2.
บริษัท ที เทค คอนโทรล จำกัด
ที่อยู่เลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๙
อ. ขุนทะเล จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๙'๖๐๙๗๘
โทรสาร. ๐๗๗-๙๖๑๙๗๘
1. นายนัฐดนัย เทศนาม 
2. นายคมสันต์ วิเศษมาก
3. นายอภินันท์ เนาวโคอักษร
4. นายบุญหลง พนมเขต
5. นายปิยะพงษ์ สามภูศรี 
6. นายธนัฐ ขันทแพทย์ 
7. นายวรินทร แซ่บ่าง  
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.
ศูนย์บริการเลียงเอียะเฮง
ที่อยู่เลขที่ ๓/๒๒๕ ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๒๒๒๒๒๒
1. นายกอบชัย เพชรแดง
2. นายนฤพนธ์ ทุ่มทวน 
3. นายสิงหนาท โสตเลข
4. นายธีรภัทร ชุมทอง
5. นางสาวกณิศา แทนชื่อ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
4.
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ๗๓ หมู่ ๓ ต. หัวเตย อ. พุนพิน
จ. สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๔๑๒๓๐
1. นายธนพัฒน์ เผือกสุวรรณ 
2. นายอนุสรณ์ ฤทธิ์แสง 
3. นายประวิทย์ บัวเมือง
4. นายพงศธร ผลพฤกษ์
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
5.
บริษัท เอวี อีเล็กทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 40/2 ถนนดอนนก ต. ตลาด
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. 081-8949222
1. นายภาณุมาศ พราหมเอม 
2. นายคุณากร หมันหลิน 
3. นายอดุลวิทย์ ผิวสลับ
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าชนะ
ที่อยู่เลขที่ ๕/๖-๗ หมู่ ๓ ต. สมอทอง
อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐๗๗-๓๘๑๖๙๔
1. นายกิตติศักดิ์ เจนอักขรกุล
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
7.
บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 87/97 หมู่ 5 ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
1. นายรัชชานนท์ ปลอดเพชร
2. นายติณณภพ ชูทรัพย์ 
ปวส. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง
 
  
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
ร้านบุญชัย แอร์บ้าน
ที่อยู่เลขที่ 123/66 ม. 1 ต. มะข้ามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 089-4691933, 094 5859900
1. นายธนรัฐ นักหล่อ
2. นายธนากร หิรัญเรือง
 
ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
2.
ร้านณัฐฐกานต์ การไฟฟ้า
ที่อยู่เลขที่ 60/7 ม. 2 ต. โมถ่าย
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 084-8449920
 
1. นายพีรพัฒน์ บุญตามทัน
2. นายปัณณธร ชัยพัฒน์
 
 ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3.
PPM Blue Electric
ที่อยู่เลขที่ 8/267 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3
ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 098-0193226
 
1. นางสาวภัทรวดี บัวใหญ่
2. นายเกริกกฤษ ศรีรี
3. นายวุฒิสินธุ์ สิทธิโชค
 
ปวส. 2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4.
จ้าวไข่โมบาย
ที่อยู่เลขที่ 283 ม. 1 ต. ตลาดไชยา
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 064-5107671
1. นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นสกุลรุ่งเรือง
 

ปวส. 2

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 
  
แผนกการตลาด

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 26/4 ม 5 ต. ป่าเว
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 091-0028989
1. นางสาวจินตนา บัวเสน 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
2.
เซเว่น สาขาพุมเรียง
1. นางสาวกฤษณา นกเทศ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
3.
เซเว่น สาขาโมถ่าย
2. นางสาวดารารัตน์ ท่าหัก
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
4.
เซเว่น สาขาท่าเคย
3. นางสาวพวงฤดี เทียมยม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
5.
เซเว่น สาขาชุมชนเวียง
4. นางสาวมัณฑนา เถาว์ราม
 
 
 
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
6.
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสุราษฎร์ธานี (เลี่ยงเมือง)
ที่อยู่เลขที่ 86 ถ. เลี่ยงเมือง ม. 3 ต. วัดประดู่
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
โทร 077-912474
1. นางสาวชลิดา ร่าหมาน
2. นางสาวประกายดาว สวัสดิพันธ์
3. นางสาวมาริสา หนูคงคา
4. นางสาววิภารัตน์ เอียดงามสม
5. นางสาวสุรีย์นภา ไชยสิทธิ์
6. นางสาวสิวาลัย เหมาะประมาณ
ปวส. 2
สาขางาน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
 
 
  
 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ที่ยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-381968
โทรสาร. 077-381968
1. นางสาวอภิชญา หน้าเสือ
 
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
2.
ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา
ที่ยู่เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431009
1. นางสาวศศิกานต์ สุวรรณวิธาน
2. นางสาวฐิติพร สังข์นิมิตร
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
3.
สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด
ที่ยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431073
1. นางสาวบัณฑิตา แก้วฟุ้ง
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ไมทอง
3. นางสาวอาทิตยา เผือกเนียม
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
4.
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ
ที่ยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-3804547
1. นางสาวธัญญรัตน์ เรืองวิเศษ
2. นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์แสง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
5.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา
ที่ยู่เลขที่ 30/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-431088
1. นางสาวขวัญฤดี ดีหมัด
2. นางสาวธีมาพร ฮั่นเฉียง
ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
6.
ร้านโกทัศน์ งานป้าย
ที่ยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 084-8471259 
1. นายปรีชา พรหมม่วง
2. นางสาวขนิษฐา บุตรงาม 
 ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
7.
ร้านไอที เซอร์กิต
ที่ยู่เลขที่ 262 ถนนชนเกษม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-286690-1 
1. นายภาคิไนย ทองภูเบศวร์  ปวส. 2
สาขางาน
ดิจิทัลมีเดีย
 
 
แผนกการท่องเที่ยว

ลำดับ

ที่

ชื่อ-ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับชั้น
1.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
99/1 ถนนดอนนก หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 077-357314
1. นางสาวสุธิตา  แดงเพ็ชร
2. นางสาวศิริพัฒน์  หนูทอง
3. นางสาวมนสิชา  หนูเนตร์
4. นางสาวอภิชญา ช่อปั้น
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
2.
โรงแรมดิโอวาเลย์
50/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 098-7196507
1. นางสาวรวงข้าว เพ็ชรช่วย
2. นางสาวอรัญญา  แสงศรี
3. นายณัฐวุฒิ วิเชียร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
3.
หจก. โอเชียนรีสอร์ท
562 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร076-396076
1. นางสาวนาฎยา ฤทธิ์ขจร
2. นางสาวกันตินันท์  สังข์ช่วยนา
 
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว
4.
JP ANDAMAN TOUR
88/16 หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โทร 082-4130832/084-5443430
1. นางสาวธีรนาฎ หนูเนตร
ปวส. 2
สาขางาน
การท่องเที่ยว