et 1
ครู  ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 jo  นายพรศักดิ์   นงค์นวล 
พนักงานราชการ (ครู)
wurasit นายวรสิทธิ์   คงประเสริฐ
ครูพิเศษสอน
suchada นางสาวสุชาดา  คงสุข
ครูพิเศษสอน