พนักงานราชการ 

narertap นายนฤเทพ   นิยมทอง
พนักงานราชการ(ครู) 
jo นายพรศักดิ์   นงค์นวล
พนักงานราชการ(ครู)
kittiya นางกิตติยา   มากมูล
พนักงานราชการ(ครู)
prontip นางพรทิพย์   รอดรักษา
พนักงานราชการ(ครู)
yantawan นางธนัญญา  แสงวิเศษ
พนักงานราชการ(ครู)
narong นายณรงค์    แก้วกาฬสินธุ
พนักงานราชการ(ครู)
terawat  นายธีรวัฒน์   ล่องพรหม
พนักงานราชการ(ครู)
onuma  นางสาวอรอุมา  จันทร์สังสา
พนักงานราชการ(ครู)
kadsara นางสาวเกศรา   คงเจริญ
พนักงานราชการ(ครู)
sompop นายสมพบ   เทพพิมล
เจ้าหน้าที่
peemav นางสาวศิริพันธ์   พันเรือง
เจ้าหน้าที่
peesuw นางวิลาวัลย์  ล่องหรหม
เจ้าหน้าที่